စိုင်းထီးဆိုင်၊ မီမီဝင်းဖေ - မှာသူတစ်ယောက် လာသူတစ်ယောက်

Sai Htee Saing, Mi Mi Win Phay – Hmar Thu Ta Youk, Lar Thu Ta Youk

စိုင်းထီးဆိုင်၊ မီမီဝင်းဖေ - မှာသူတစ်ယောက် လာသူတစ်ယောက်


Released: 1994Tracks: 14       Type: mp3
Composers: